Privacyverklaring

Privacyverklaring
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Safe Haven for You een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Safe Haven for You, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Safe Haven for You doet alles wat binnen de mogelijkheden ligt om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat er zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens wordt omgegaan. En dat er maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Safe Haven for You heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Safe Haven for You heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen tevens voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het traject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Safe Haven for You een factuur kan opstellen.

Indien Safe Haven for You vanwege een andere reden gebruik wilt maken van uw gegevens wordt u eerst hierover geïnformeerd en expliciet om uw toestemming gevraagd. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.